J

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland

Scholen binnen een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden voeren een wettelijke opdracht uit: ze moeten zorgen voor een dekkend aanbod aan (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen in de regio, zodat elke leerling die ondersteuning nodig heeft die ook ontvangt. Elk schoolbestuur heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid door middel van de zorgplicht.

Het samenwerkingsverband heeft daarnaast nog de volgende wettelijke taken:

  • Een ondersteuningsplan maken. Hierin legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat hierin welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband tenminste bieden;
  • Het geld dat vanuit de overheid beschikbaar is voor extra ondersteuning (de ondersteuningsmiddelen) verdelen en toewijzen aan de scholen binnen het samenwerkingsverband;
  • Beoordelen of leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben;
  • Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs;
  • Adviseren over de ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

Ook heeft het samenwerkingsverband een informatiepunt voor ouders en leerlingen. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht met hun vragen over passend onderwijs. Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 0512-799820. Ook kunt u een mail sturen naar info@swvzofriesland.nl of het contactformulier invullen.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland                                     
Onze school werkt samen met alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Friesland binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en een deel van de Friese Meren.

Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen in onze regio een diploma/certificaat behalen dat past bij hun uitstroomperspectief. De schoolbesturen van de verschillende scholen zijn daar samen verantwoordelijk voor. Daarom proberen we binnen het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Altijd in samenwerking met de leerling, ouders en school. Het onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Als het kan lokaal, dichtbij huis. Soms is het nodig een onderwijsvoorziening bovenlokaal (centraal) te organiseren binnen het samenwerkingsverband of buiten het samenwerkingsverband met externe partners.

Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De school beschrijft in dit OPP de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de extra ondersteuning die de school biedt aan de leerling. Dit plan bespreekt de school met de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers moeten instemmen met de omschreven extra ondersteuning die de school biedt. Voor sommige leerlingen is er meer nodig dan de ondersteuning die een school zelf kan bieden. Een school is dan, vanuit de zorgplicht, verplicht om een andere passende onderwijsplek te realiseren.

Zorgplicht
Met de invoering van de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school
  • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen:
Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

OndersteuningsPlanRaad (OPR)
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In de OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ook ouders en personeel van de scholen inspraak hebben in en betrokken worden bij de plannen en werkwijze van het samenwerkingsverband.

Klachtenprocedure
In de klachtenprocedure staat beschreven op welke manier u een klacht kunt indienen tegen een medewerker van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft o.a. een intern contactpersoon voor ouders, verzorgers en leerlingen aangesteld. Hier kunt u informatie krijgen over de route waarop u een klacht kunt indienen. De interne contactpersoon voor ouders, verzorgers en leerlingen is Affie de Vries. Zij is werkzaam bij het samenwerkingsverband. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-33896051 of via de mail: affie.devries@swvzofriesland.nl.

Ook heeft het samenwerkingsverband een externe vertrouwenspersoon voor ouders, verzorgers en leerlingen ingehuurd. Zij is onafhankelijk en kan ouders en leerlingen ondersteunen bij een probleem of een klacht. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Adriaentsje Tadema, werkzaam bij de GGD-Fryslân. Zij is te bereiken op telefoonnummer 088 2299887 en via de mail op a.tadema@ggdfryslân.nl

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van zedenmisdrijven, psychisch of verbaal geweld, discriminatie De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). 

Meer informatie over het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland staat op de website www.swvzofriesland.nl

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer

0512 305 700

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.