CSG Liudger maakt zich hard voor “Rookvrije Generatie”

CSG Liudger heeft in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Ooststellingwerf te kennen gegeven, het onderwerp ‘Rookvrije Generatie’ op de agenda van het bestuurlijk LEJA te willen zetten. Volgens CSG Liudger zijn er meer maatregelen nodig om het aantal rokende jongeren in de gemeenten terug te dringen.

Rookbeleid
In 2016 heeft CSG Liudger een rookbeleid vastgesteld met als doel het creëren van een rookvrije scholengemeenschap. Rondom de vijf scholen van CSG Liudger zijn onder andere rookzones ingesteld. Door de invoering van het rookbeleid zijn er nog maar weinig personeelsleden die roken, terwijl het aantal rokende leerlingen nauwelijks afneemt. “Wij betreuren dat er nog steeds zoveel kinderen op jonge gaan leeftijd roken en vinden het tijd om extra actie te ondernemen,” aldus Joop Vogel, College van Bestuur CSG Liudger.

Rookvrije zones
CSG Liudger wil met de leden van het bestuurlijk LEJA van iedere gemeente verkennen hoe men het aantal rokende jongeren in de gemeente terug kan dringen. Dit door bijvoorbeeld rookzones en gedoogzones in te richten en de voorlichting aan leerlingen en ouders te verbeteren en intensiveren. Joop Vogel: “CSG Liudger kan deze activiteiten en ambities niet alleen waarmaken. We vragen daarom ondersteuning van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Ook willen we een plan opstellen, om het inrichten van rookvrije zones rond scholen voor primair en voortgezet onderwijs mogelijk te maken.”


  • Weekthema Oase: Emoties

    Dingen die je ziet, hoort of ruikt, kunnen hevige emoties oproepen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700