Pro/vmbo (pilot)

CSG Liudger start met ingang van het schooljaar 2019-2020 met een gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo. CSG Liudger is daarmee één van de 30 pilot-scholen in Nederland die een gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo aanbiedt. De pilot heeft een looptijd van 3 jaar (1-8-2019 t/m 1-8-2022).

Aanleiding deelname pilot
Voor sommige leerlingen is het bij aanvang van hun eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs niet meteen duidelijk of zij beter tot hun recht komen in het praktijkonderwijs dan wel in het vmbo. Het Ministerie van Onderwijs heeft VO-scholen de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor een pilot met als doel om voor deze groep leerlingen meer maatwerk te kunnen leveren. Een van de voorwaarden voor deelname aan de pilot is het daadwerkelijk aanbieden van een gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo.

Maatwerk voor leerlingen
CSG Liudger De Ring (praktijkonderwijs) en CSG Liudger Splitting (vmbo/mavo) geven gezamenlijk vorm aan de pilot gemengde onderbouwklas pro/vmbo. Met het inrichten van een gemengde klas praktijkonderwijs/vmbo krijgen leerlingen de kans in een kleine setting, met intensieve begeleiding zich voor te bereiden op een vmbo-diploma. Hiertoe volgen leerlingen deels lessen op het Praktijkonderwijs en maximaal 500 klokuren lessen op het vmbo. Naast lessen rond de kerndoelen vmbo worden leerlingen in twee of drie jaar voorbereid op het volgen van één van de profielen in de bovenbouw vmbo (klas 3 en 4). Leerlingen die in aanmerking komen voor deze gemengde onderbouwklas worden ingeschreven in het praktijkonderwijs en moeten beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring.

De toelatingscommissies van CSG Liudger locatie Splitting (vmbo/mavo) en CSG Liudger De Ring (praktijkonderwijs) screenen de ontvangen aanmeldingen, OSO- en testgegevens op leerlingen die in aanmerking komen voor deze gemengde onderbouwklas.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. P. Kuipers, p.kuipers@csgliudger.nl
 


  • Weekthema Oase: regels

    Hoe je met regels omgaat, hangt af van de situatie en verschilt per persoon.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700