Ouderbetrokkenheid

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij school en hun zoon/dochter. Bijvoorbeeld door:
• het leerlingenportaal te bezoeken. Hierop is informatie te vinden over de behaalde cijfers en de aan- en afwezigheid van de leerling;
• het bezoeken van de ouder(spreek)avonden;
• het bezoeken van de oudergesprekken (ook wel coachgesprekken of COL-gesprekken genoemd);
• nieuwsbrieven en andere informatie vanuit de locatie te volgen;
• het bezoeken van de website: www.csgliudger.nl;
• mee te helpen bij schoolactiviteiten;
• zitting te nemen in de ouderraad/het ouderpanel/de klankbordgroep van de locatie;
• zich beschikbaar te stellen bij verkiezingen van de medezeggenschapsraad (MR).
 


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700