J

Beleid, protocollen en reglementen

Beleid, protocollen en reglementen

Leerlingenstatuut
Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling en is in overleg met een vertegenwoordiging van leerlingen gemaakt. Het verschaft duidelijkheid over de rechtspositie van leerlingen. Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Klachtenregeling
Voorkomen is beter dan genezen, maar de praktijk leert: waar samen gewerkt wordt, gaan dingen soms niet naar wens. CSG Liudger vindt het belangrijk dat klachten vroegtijdig kenbaar worden gemaakt. Klachten kunnen gemeld worden bij de mentor/coach. De ervaring leert dat voor de meeste klachten/bezwaren door goed overleg een oplossing kan worden gevonden. Wanneer dat niet lukt, wordt de teamleider ingeschakeld en in de laatste instantie de locatiedirecteur. Komen de betrokken partijen er niet uit, dan kan - via het College van Bestuur - een klacht worden ingediend bij de interne klachtencommissie. Bekijk hier de klachtenregeling van CSG Liudger. Ten slotte staat altijd de mogelijkheid open om een klacht bij de externe landelijke klachtencommissie in te dienen.

Contactgegevens Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO):
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. (070) 386 16 97
e-mail: info@gcbo.nl

Protocol ongewenste omgangsvormen
Bij CSG Liudger wordt er alles aan gedaan om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen. In het protocol ongewenste omgangsvormen staan de richtlijnen voor de onderwerpen: seksueel intimiderend gedrag, discriminatie en agressie en geweld en pesten. In het protocol staat wat preventief gedaan wordt, hoe wordt omgegaan met incidenten en welke nazorg wordt geboden. Klik hier om het protocol te downloaden.

Meldingsregeling ongewenst gedrag
CSG Liudger heeft een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel. In de meldingsregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. CSG Liudger is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Meer informatie staat op de website van GGD Fryslán.

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling
CSG Liudger is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de begeleiding van haar leerlingen. Deze verantwoordelijkheid is zeker aan de orde in geval van begeleiding van leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is er de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld, zodat de beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Klik hier om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te downloaden.

Verwijsindex
Soms heeft de school zorgen over de ontwikkeling van een leerling. Zij maakt hiervan melding in de verwijsindex. Dit is een landelijk (beveiligd) signaleringssysteem waar alleen de naam van de leerling wordt gemeld. Ook andere instanties die de leerling begeleiden, kunnen het kind melden in de verwijsindex. Op deze manier kunnen de betrokken instanties contact met elkaar opnemen om te overleggen over de hulpverlening. Zo wordt invulling gegeven aan de ‘één kind-één plan aanpak’. Er wordt altijd aan ouders gemeld dat hun kind in de verwijsindex is gemeld. Meer informatie is te lezen op Multisignaal.

Pestbeleid
CSG Liudger heeft een ‘Protocol pesten’ opgesteld voor de leerlingen, ouders en medewerkers. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Het is onderdeel van het schoolveiligheidsbeleid en ook verbonden met andere onderdelen zoals het beleid t.a.v. schorsing en verwijdering van leerlingen en het beleid t.a.v. ongewenst gedrag. In het protocol staat wat onder pesten wordt verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak kan zijn op de verschillende locaties. Doel is het voorkomen en bestrijden van pesten en een duidelijk rolverdeling bij pestgedrag. Klik hier om het protocol pesten te downloaden.
 


 

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer

0512 305 700

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.