17 leerlingen van CSG Liudger Burgum behalen Taalryk-certificaat

Sertifisearring Taalryk-leerlingen CSG Liudger op it provinsjehûs yn Ljouwert

foto: Martin de Jong

De learlingen fan Taalrykskoalle CSG Liudger Burgum hawwe in trajekt fan 3 jier Taalryk ôfsluten mei it Taalryk-eksamen. Dêrfoar is it Taalryk sertifikaat útrikke op tongerdei 29 febrewaris troch deputearre Eke Folkerts.

De sertifikaten binne útrikke oan de learlingen dy’t les hân hawwe op basis fan it Taalryk konsept yn it fuortset ûnderwiis. Yn de deistige praktyk leit de fokus benammen op de trije talen Nederlânsk, Frysk en Ingelsk, mar ek Dútsk, Spaansk en oare thústalen fan de learlingen dogge mei. Sa krije se bygelyks ierdrykskunde yn it Ingelsk en skiednis yn it Frysk. ,,Yn Burgum sette we bot yn op it Frysk troch yn dizze groepen extra Fryske taal en kultuer oan te bieden. Der wurde ek lessen jûn oan de hân fan de Fak Taal Formule, in wize fan lesjaan, dêr’t yn de les, neist in fakdoel ek in taaldoel steld wurdt. Underdiel fan it konsept is ek dat learlingen in ynternasjonaal programma oanbean krije, wêrby ’t sy sawol online as offline ynternasjonale ûnderfinings op dogge. Sa leveret meartaligens in bydrage oan in takomst as wrâldboarger”, seit Roelof Dijkstra, teamlieder vwo en havo (meartalich).

De ûnderbou perioade wurdt in Burgum ôfsluten mei in Frisia-toets foar it Frysk en Cambridge-eksamen foar it Ingelsk. Yn de boppebou kinne learlingen dizze talen ôfrûnje mei it lanlik eksamen Ingelsk én Frysk.

Oer Taalryk

Taalryk is it netwurk fan 5 skoallen yn Fryslân, dy ’t in dúdlike fyzje op meartaligens yn de praktyk bringe. Ien dêr fân is Waskemar!  ‘Fan taal wurdst riker’ is it idee efter de namme en it fûnemint ûnder de fyzje. ,,De provinsje Fryslân draacht us in waarm hert ta”, mient Dijkstra. It netwurk makket diel út fan it projekt Taalplan Frysk 2030.

Wolle d’r oare skoallen mear fan witte? Nim dan kontakt op mei Roelof Dijkstra, Teamlieder CSG Liudger Burgum.

 

-vertaling-

Certificering Taalrijk-leerlingen CSG Liudger op het provinciehuis in Leeuwarden

foto: Martin de Jong

Afgelopen donderdag kregen 17 leerlingen van CSG Liudger Burgum het Taalryk-certificaat uitgereikt door gedeputeerde Eke Folkerts. Ze kregen met Taalryk les in het Nederlands, Engels, Fries, Duits en Spaans.

Met dit certificaat op zak hebben deze leerlingen het traject van drie jaar Taalryk afgesloten. Met Taalryk kregen de leerlingen bijvoorbeeld vakken als aardrijkskunde in het Engels en geschiedenis in het Fries. ,,In Burgum zetten we in op het Fries door in deze groepen extra Friese taal en cultuur aan te bieden. Er worden ook lessen gegeven aan de hand van de Fak-Taal-Formule; een manier van lesgeven waar in de les, naast een vakdoel, ook een taaldoel wordt gesteld. Onderdeel van het concept is ook dat leerlingen een internationaal programma aangeboden krijgen, waarbij ze zowel online als offline internationale ervaringen opdoen. Zo levert meertaligheid een bijdrage aan een toekomst als wereldburger”, aldus Roelof Dijkstra, teamleider vwo en havo (meertalig).

De onderbouwperiode wordt in Burgum afgesloten met een Frisia-toets voor het Fries en Cambridge-examen voor het Engels. In de bovenbouw kunnen leerlingen deze talen afronden met het landelijke examen Engels én Fries.

Over Taalryk

Taalryk is het netwerk van 5 scholen in Fryslân, die een duidelijke visie op meertaligheid in de praktijk brengen. Eén daarvan is CSG Liudger Waskemeer. ‘Van taal word je rijker’ is het idee achter de naam en het fundament onder visie. ,,De provincie Fryslân draagt ons een warm hart toe”, meent Dijkstra. Het netwerk maakt deel uit van het project Taalplan Frysk 2030.

Willen andere scholen meer weten over Taalryk? Neem dan contact op met Roelof Dijkstra, teamleider CSG Liudger Burgum.

 

Bron: Drachtster Courant