Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf locaties: één in Burgum, drie in Drachten (Raai, PRO Drachten, Splitting) en één in Waskemeer. 

Organisatiestructuur

CSG Liudger valt vanaf schooljaar 2022-2023 onder de Stichting Fierder Onderwijs. Onder Fierder Onderwijs vallen in totaal 12 scholen van CSG Liudger, Dockinga College, Lauwers College en PRO Drachten. Fierder Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent Fierder Onderwijs een Raad van Toezicht, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een medezeggenschapsraad (MR) per locatie. 

Fierder Onderwijs krijgt een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Momenteel is dhr. R. de Wit de bestuurder. Er loopt een procedure voor een voorzitter. 

Het CvB is het centrale bestuursorgaan van Fierder Onderwijs en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB is de werkgever van alle personeel van Fierder Onderwijs. Tevens bepaalt het CvB de strategische koers van de organisatie. Het CvB heeft de volgende portefeuilles onder zich:

 • Personeel
 • Onderwijs
 • Beheer en financiën
 • In- en externe communicatie
 • Kwaliteitszorg

Het CvB is bereikbaar via rdewit@lauwerscollege.nl.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

De Raad van Toezicht benoemd het College van Bestuur en controleert de werkzaamheden van het bestuur. De Raad van Toezicht van Fierder Onderwijs bestaat uit de volgende zes leden:

 • de heer Per Vroom | voorzitter
 • mevrouw Christien de Graaff | vicevoorzitter
 • mevrouw Klarie Offringa | lid
 • mevrouw Ida van Marion | lid
 • de heer Aebe Aalberts | lid
 • de heer Foeke Jan Talsma | lid
 

De locaties van Fierder Onderwijs kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij de medewerkers van Fierder Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen:

 • Bestuurs- en managementondersteuning
 • Personeels- en financiële administratie
 • HRM
 • Onderwijs en kwaliteitszorg
 • ICT 
 • Communicatie
 • Facilitair en boekenfonds
 • Expertisecentrum


Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

Iedere locatie heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. De rol van de MR verschilt per onderwerp. De MR kan vijf rollen vervullen:

 • kritisch
 • meedenkend
 • controlerend
 • adviserend
 • instemmend


Binnenkort komen op deze pagina de contactgegevens te staan.

Iedere locatie heeft een leerlingenraad. Zij praten net als de ouders over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Leerlingenraad Burgum: burgum@csgliudger.nl
Leerlingenraad Raai: leerlingenraad.raai@csgliudger.nl
Leerlingenraad De Ring: dering@csgliudger.nl
Leerlingenraad Splitting: splitting@csgliudger.nl
Leerlingenraad Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Iedere locatie heeft een ouderpanel, – raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Ouderpanel Burgum: ouderpanel.burgum@csgliudger.nl         
Klankbordgroep ouders Raai: klankbord.raai@csgliudger.nl
Ouderraad Splitting: ouderraad: splitting@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders De Ring: dering@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem gerust contact op via ons algemene e-mailadres.