Schoolkosten​

Het volgen van onderwijs op CSG Liudger is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat de ouders niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen. Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Ook vragen we om een laptop aan te schaffen.               

Informatie over de schoolkosten

Schoolkosten
Bij schoolkosten gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). Daarnaast vraagt school om een laptop aan te schaffen. Dit is geen verplichting (zie categorie 3 in onderstaande tabel).

Met ouders die geen laptop aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt. Het is mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties.

Vrijwillige ouderbijdrage
Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage (zie categorie 4 in onderstaande tabel). Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle scholen en een deel voor de school-specifieke zaken.

Schoolkosten zijn kosten die voor rekening komen van de ouders. Hierbij gaat het om kosten van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld een agenda en schriften. Maar ook sportkleding, praktijkkleding en gereedschap. Praktijkkleding en gereedschap kan via de school worden aangeschaft. Indien de ouders niet in staat is om deze kosten te betalen dan kan er contact met de school opgenomen worden. De school zorgt dan voor een passende oplossing waarbij de leerling te allen tijde volledig aan het onderwijs kan deelnemen. Niet betaald gereedschap en/of praktijkkleding blijft eigendom van de school en dient op verzoek van de school aan het einde van de opleidingsperiode weer te worden ingeleverd.

De maatschappij digitaliseert. Deze digitalisering geeft kansen, beweging en uitdagingen voor het onderwijs. Wij willen onderwijs verzorgen dat aansluit bij onze leerlingen en de wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Daarom maken we in ons onderwijs gebruik van een laptop. Wij kiezen daarbij bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal. Een laptop wordt gebruikt ter ondersteuning in de klas en buiten de klas, als aanvulling op de lessen en in toenemende mate voor gepersonaliseerd eren. Dit biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en lessen afwisselender en mogelijk effectiever.

Op alle scholen van CSG Liudger wordt gewerkt met een laptop. Voor aanvang van leerjaar 1 vragen we ouders een laptop aan te schaffen. PRO Drachten is de uitzondering, hier worden dagelijks laptops beschikbaar gesteld. De school garandeert dat de gevraagde aanschaf van een laptop geen belemmering is voor het volgen van het onderwijs op school. Dat wil zeggen dat met ouders die geen laptop kunnen of om principiële bezwaren willen aanschaffen, afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het gebruik van een leendevice.

Ouders kunnen een laptop aanschaffen via The Rent Company. CSG Liudger heeft een samenwerking met deze partij. Daardoor kunnen ouders voordelig een laptop aanschaffen. Dat kan via een speciale webshop die in mei beschikbaar wordt.

In het welkomstpakket van de leerling vindt u alle informatie over (het aanschaffen van) de laptop. Uiteraard is het ook mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties. Deze specificaties staan in de brief over de aanvang van het eerste leerjaar van de leerling.

Onder de algemeen vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor alle extra activiteiten of programma’s buiten het verplichte lesprogramma om die door school worden georganiseerd of in opdracht van school worden georganiseerd. Dit is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen mogen altijd aan deze extra activiteiten of programma’s meedoen. Als school ontvangen wij echter niet voldoende  middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouders een vrijwillige bijdrage.

Algemeen gedeelte vrijwillige ouderbijdrage 
De algemene vrijwillige ouderbijdrage is voor alle scholen van CSG Liudger € 50,00 per leerling. De bijdrage wordt gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld identiteit en sport,- en culturele activiteiten. De identiteitsbijdrage wordt gevraagd om de kosten te kunnen dekken die gemoeid zijn met de organisatie van kerst- en paasvieringen, materiaal voor lessen Godsdienst en andere zaken die voortvloeien uit het Christelijk karakter van de school. De sport- en culturele activiteiten zijn activiteiten op het gebied van sport en cultuur en betreft o.a. sportevenementen, thema- en projectdagen en Sinterklaas,- en kersttoernooien. Maar ook dient de bijdrage voor gebruik van de bibliotheek en mediatheek (aanschaf en onderhoud van de boeken, materialen en abonnementen), reprorechten e.d.

De inventarisatie en inning hiervan vindt plaats via het digitale platform WIS Collect1. De bijdrage is vrijwillig. U kunt het bedrag naar beneden bijstellen en een hogere bijdrage is ook welkom.

School-specifiek gedeelte vrijwillige ouderbijdrage
Deze kosten worden gesplitst in kosten welke horen bij de gekozen opleiding en kosten voor excursies en/of activiteiten. Leerlingen zullen nooit om financiële redenen worden uitgesloten van het volgen van onderwijs en van het meedoen aan extra activiteiten en excursies.

Opleidingskosten
Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en keuzevakken. Het betreft hier bijvoorbeeld de kosten voor werkstukken voor technische vakken die door leerlingen mee naar huis genomen kunnen worden en een vrijwillige bijdrage in de kosten van materialen. NB. De kosten voor het aanschaffen van praktijkkleding en gereedschap zijn niet vrijwillig. Deze kosten vallen onder categorie 2 en zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Zie schema hierboven.

Excursies en andere activiteiten
De school organiseert excursies en activiteiten om het onderwijsprogramma te verlevendigen, het groepsverband te verstevigen en om leerlingen extra te motiveren. Dit aanbod kan per opleiding verschillen. De facturering hiervoor gebeurt via het digitale platform WIS Collect. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de loop van het schooljaar afzonderlijk bericht van de school over excursies en activiteiten die gehouden worden. De kosten voor deze excursies en activiteiten zijn vrijwillig wat betekent dat leerlingen niet worden uitgesloten vanwege financiële redenen of keuzes. 

Schoolkosten 2024-2025
Wilt u weten wat de schoolkosten zijn? Download ze hieronder. 

De schoolbenodigdheden, zoals schooltas, agenda, geodriehoek etc. verschillen per opleiding. Leerlingen worden hierover geïnformeerd door de desbetreffende school. Via school kan tegen een gereduceerd tarief een rekenmachine worden aangeschaft. De overheid stelt voor de bovenbouw havo en vwo vast welk type rekenmachine op het examen gebruikt mag worden.

Schooboeken worden gratis beschikbaar gesteld. CSG Liudger heeft een eigen boekenfonds. Het beheer en de uitvoering van het boekenfonds is voor alle scholen in handen van de boekenfondscoördinator, bereikbaar via leermiddelen@fierderonderwijs.nl of 0512-305705. Meer informatie over het boekenfonds staat op de pagina boekenfonds.

Voor de inning van de vrijwillige bijdragen, verstrekkingen in de opleidingskosten en excursies en (andere) activiteiten maakt CSG Liuger gebruik van de online omgeving WIS Collect. Zo kunnen ouder(s)/verzorger(s) facturen altijd online inzien en betalen via iDEAL. Voor CSG Liudger wordt met WIS Collect het administratieve proces efficiënter en kunnen ouder(s)/verzorger(s) eerder geholpen worden bij eventuele vragen.

Ouders ontvangen op het bij het CSG Liudger bekende e-mailadres een link naar de persoonlijke WIS Collect omgeving. Hierin kan digitaal worden gekozen voor de vrijwillige ouderbijdragen en/of verstrekkingen. Vervolgens wordt er automatisch een factuur gegenereerd die ouders kunnen betalen. Wanneer de administratie een factuur heeft klaargezet in WIS Collect ontvangen ouders een e-mail. Deze e-mail is voorzien van een beveiligde betaallink. Door op deze link te klikken, zijn ouders direct ingelogd in hun persoonlijke betaalomgeving.

Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met de financiële administratie per e-mail schoolkosten@fierderonderwijs.nl.

Er zijn regelingen om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. Ouders met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. 

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun, dan moet u zich zelf aanmelden bij de Stichting Leergeld. Dit kan de school niet voor u doen. Een aanvraag kan worden gedaan via diverse aanvraagportalen: www.leergeld.nl of www.samenvoorallekinderen.nl of www.kindpakket.nl.

Een aanvraag voor een vergoeding via de stichting leergeld kunt u indienen via: www.leergeld.nl. U wordt dan gevraagd om alleen de 4 cijfers van uw postcode in te vullen waarna u wordt verwezen naar de betreffende regionale afdeling van de stichting leergeld. 

Sommige ouders komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar: het Kindgebonden Budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouder(s)/verzorger(s) die voor het Kindgebonden Budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het Kindgebonden Budget uit. Meer informatie staat op www.belastingdienst.nl.

Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u dit desgewenst bij de mentor of coach van uw kind aangeven, of neem contact op met de financiële administratie per e-mail schoolkosten@fierderonderwijs.nl

Woon je in de gemeente Tytsjerksteradiel en wil je graag studeren, maar hebben jij en je ouders de financiële middelen er niet voor? Dan kan het Rauwerda Westra Fonds je misschien helpen. De stichting heeft als doel om begaafde minder vermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren. Dit doet zij door middel van het verstrekken van een toelage. Meer informatie hierover staat op de website van het Rauwerda Westra Fonds.

Vragen over de schoolkosten?

Neem dan gerust contact op via onderstaand e-mailadres.