Schoolkosten​

Het volgen van onderwijs bij CSG Liudger is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage en een overige bijdrage die hoort bij een gekozen opleiding.           

Informatie over de schoolkosten

Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Daarnaast vragen wij om een bijdrage in eventueel overige kosten die horen bij een gekozen opleiding of een excursie of andere activiteit. Omdat dit een vrijwillige bijdrage betreft zullen leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten worden van activiteiten.     

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor betaling van onder andere; 
– de collectieve schoolongevallenverzekering;
– gebruikerslicenties;
– kosten van bibliotheek en mediatheek;
– aanschaf en onderhoud van boeken;
– materialen en abonnementen;
– activiteiten, excursies, schoolreizen e.d. die vallen onder de schoolkosten.

De  schoolkosten per locatie kunnen worden gesplitst in kosten die behoren bij de gekozen opleiding en de kosten voor deelname aan excursies en/of activiteiten waarvoor een leerling zich vrijwillig kan opgeven. De bijdrage is vrijwillig. Dit betekent dat er geen leerlingen worden uitgesloten van deelname.  

De maatschappij digitaliseert. Deze digitalisering geeft kansen, beweging en uitdagingen voor het onderwijs. Wij willen onderwijs verzorgen dat aansluit bij onze leerlingen en de wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Daarom maken we in ons onderwijs gebruik van een laptop. Wij kiezen daarbij bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal. De laptop wordt gebruikt ter ondersteuning in de klas en buiten de klas, als aanvulling op de lessen en in toenemende mate voor gepersonaliseerd leren. Denk hierbij aan het opzoeken van informatie en het maken van oefeningen en/of aantekeningen. Dit biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en lessen afwisselender en mogelijk effectiever.

Voor de leerlingen van locatie De Ring is dagelijks een laptop ter beschikking. Ouders van leerlingen van de andere locaties kunnen een laptop aanschaffen via CSG Liudger. Bij het bestellen, uitleveren en het verlenen van service, werkt CSG Liudger samen met een externe partij. Door met één partij samen te werken kunnen de laptops tegen een sterk gereduceerd tarief en met garantie worden aangeboden. Daarnaast kunnen ouders kiezen voor een servicepakket in geval van schade. CSG Liudger stelt software beschikbaar.

Met ouders die geen laptop aan kunnen of om principiële bezwaren willen aanschaffen, worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over een betalingsregeling. Het is tevens mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de specificaties van CSG Liudger. Meer informatie over de digitale leermiddelen staat op www.csgliudger.nl/device.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de overige schoolkosten staat in de algemene toelichting op de schoolkosten.    

Schooboeken worden gratis beschikbaar gesteld. CSG Liudger heeft een eigen boekenfonds. Het beheer en de uitvoering van het boekenfonds is voor alle locaties in handen van de boekenfondscoördinator, bereikbaar via boekenfonds@csgliudger.nl of 0512-305705. Meer informatie over het boekenfonds staat op de pagina boekenfonds.

De schoolbenodigdheden, zoals schooltas, agenda, geodriehoek etc. verschillen per opleiding. Leerlingen worden hierover geïnformeerd door de locatie. Via school kan tegen een gereduceerd tarief een rekenmachine worden aangeschaft. De overheid stelt voor de bovenbouw havo en vwo vast welk type rekenmachine op het examen gebruikt mag worden.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de loop van het schooljaar bericht over de manier waarop de schoolkosten betaald kunnen worden. De betaling vindt grotendeels digitaal plaats. Ouders kunnen inloggen via het online schoolkostensysteem. 

Samen voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van vier organisaties:
1. Leergeld Nederland
2. Jeugdfonds Sport & Cultuur
3. Nationaal Fonds Kinderhulp
4. Stichting Jarige Job 

Leergeld Nederland
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die
kinderen en jongeren wordt de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen vergoed.

Stichting Jarige Job
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35. Hierin zit alles wat nodig is voor
een echte verjaardag, thuis én op school!

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp is er voor álle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Kinderhulp helpt ze, onvoorwaardelijk. Want elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Waarin je gelijk bent aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets en passende goede kleren. Eindelijk eens een zorgeloos dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar écht het verschil maken voor de kinderen. Nu en in de toekomst.

Samen bieden deze vier organisaties één digitaal loket waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Ouders met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op deze voorzieningen. Meer informatie staat op www.samenvoorallekinderen.nl.

Woon je in de gemeente Tytsjerksteradiel en wil je graag studeren, maar hebben jij en je ouders de financiële middelen er niet voor? Dan kan het Rauwerda Westra Fonds je misschien helpen. De stichting heeft als doel om begaafde minder vermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren. Dit doet zij door middel van het verstrekken van een toelage. Meer informatie hiervoer staat op de website van het Rauwerda Westra Fonds.

Vragen over de schoolkosten?

Neem dan gerust contact op via onderstaand e-mailadres.