Beleid, protocollen en downloads

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je aanmeldingsformulieren, jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties, beleidsnotities en documenten. 

Aanmeldingsformulieren

Aanmeldingsformulier 2021-2022 (digitaal)

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2021-2022  PDF 0,5 MB

Aanmeldingsformulier 2021-2022 (print)

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2021-2022 PDF 0,2 MB

Schoolgids

Schoolgids 2021-2022

Schoolgids met o.a. informatie over de locaties, het opleidingsaanbod per locatie, passend onderwijs, schoolbenodigdheden en –kosten  PDF 5,3 MB

Schoolgids 2020-2021

Schoolgids met o.a. informatie over de locaties, het opleidingsaanbod per locatie, passend onderwijs, schoolbenodigdheden en –kosten PDF 2,4 MB

Tevredenheidsonderzoek

Rapportage tevredenheidsonderzoek 2019

Rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers CSG Liudger 2019 PDF 0,5 MB

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van 2020, inclusief de jaarrekening  PDF 2,1 MB

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van 2019, inclusief de jaarrekening  PDF 6,4 MB

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van 2018, inclusief de jaarrekening) PDF  2,0 MB

Regelingen, reglementen en statuten

Regeling verlof

Afspraken aanvragen verlof PDF  0,5 MB

Directiestatuut

Directiestatuut december 2019 PDF  0,6 MB

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut februari 2020  PDF  0,3 MB

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut PDF  0,4 MB

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsreglement van de MR 2017 PDF 0,5 MB

Klachtenregeling CSG Liudger

De procedure en het reglement rondom klachten  PDF 0,6 MB

Landelijke klachtenregeling

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 2020  PDF 0,2 MB

Klokkenluidersregeling

Omgaan met een vermoeden van een misstand in het VO 2018 PDF 0,8 MB

Professioneel Statuut

Professioneel Statuut CSG Liudger 2019 PDF 0,1 MB

Reglement commissie van beroep Fricolore

Reglement commissie van beroep voor het examen Fricolore 2016 PDF 0,1 MB

Privacyreglement

Privacyreglement  PDF 0,3 MB

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG  PDF 0,6 MB

Gedragscode ICT middelen

Gedragscode gebruik ICT middelen PDF 0,4 MB

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling PDF 0,1 MB

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen CSG Liudger locatie Burgum

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar locatie Burgum    PDF  0,2 MB

Bevorderingsnormen CSG Liudger locatie Raai

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar locatie Raai PDF  0,2 MB

Bevorderingsnormen CSG Liudger locatie Splitting

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar locatie Splitting PDF  0,3 MB

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden CSG Liudger  PDF  0,4 MB

Beleidsnotities, plannen en protocollen

Strategisch Perspectief 2021-2024

Overkoepelend richtinggevend document voor scholengemeenschap CSG Liudger 2021-2024  PDF 0,9 MB

Protocol dyscalculie

Protocol voor ernstige rekenproblemen of dyscalculie   PDF 0,2 MB

Protocol dyslexie

Protocol ernstige lees-,  spellingproblematiek en dyslexie PDF 0,2 MB

Protocol medicijnverstrekking

Protocol rondom medicijnverstrekking en medisch handelen PDF 0,8 MB

Protocol ongewenste omgangsvormen

Omgaan met agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie PDF 0,5 MB

Protocol school en scheiding

 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders PDF 0,3 MB

Protocol social media

Voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers PDF 0,3 MB

Protocol aanpassing lesprogramma Frans Duits Fries

Protocol aanpassing lesprogramma Frans Duits Fries PDF 0,4 MB

Beleidsnotitie pesten

Beieidsnotitie Omgaan met pesten  PDF 0,2 MB

Pestprotocol Burgum

Pestprotocol Burgum  PDF  1,0 MB

Pestprotocol Waskemeer

Pestprotocol Waskemeer  PDF  0,3 MB

Pestprotocol Splitting Drachten

Pestprotocol Splitting Drachten  PDF  0,2 MB