Beleid, protocollen en downloads

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je aanmeldingsformulieren, jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties, beleidsnotities en documenten.         

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Schoolgids met o.a. informatie over de scholen van CSG Liudger, het opleidingsaanbod per school, passend onderwijs, schoolbenodigdheden en –kosten PDF  4,6 MB

Tevredenheidsonderzoek

Rapportage tevredenheidsonderzoek 2022

Rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers CSG Liudger 2022  PDF 0,3 MB

Jaarverslagen

Jaarverslagen

De jaarverslagen inclusief de jaarrekening en WNT-verantwoording staan op fierderonderwijs.nl

Regelingen, reglementen en statuten

Regeling verlof

Afspraken aanvragen verlof PDF  0,5 MB

Directiestatuut

Directiestatuut december 2019 PDF  0,6 MB

Leerlingenstatuut CSG Liudger

Leerlingenstatuut 2023-2025 PDF  0,3 MB

Leerlingenstatuut CSG Liudger Burgum

Leerlingenstatuut 2023-2025 van CSG Liudger Burgum  PDF  0,3 MB

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut PDF  0,4 MB

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsreglement van de MR 2017 PDF 0,5 MB

Klachtenregeling Fierder Onderwijs

Procedure en het reglement rondom klachten   PDF 0,9 MB

Landelijke klachtenregeling

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 2020  PDF 0,2 MB

Klokkenluidersregeling

Omgaan met een vermoeden van een misstand in het VO  PDF 0,8 MB

Bijlage Klokkenluidersregeling

Vragen en antwoorden Klokkenluidersregeling PDF 

Professioneel Statuut

Professioneel Statuut CSG Liudger 2019 PDF 0,1 MB

Reglement commissie van beroep Fricolore

Reglement commissie van beroep voor het examen Fricolore 2016 PDF 0,1 MB

Privacyreglement

Privacyreglement  PDF 0,3 MB

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG  PDF 0,6 MB

Gedragscode ICT middelen

Gedragscode gebruik ICT middelen PDF 0,4 MB

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling PDF 0,1 MB

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen CSG Liudger Burgum

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar Burgum    PDF  0,2 MB

Bevorderingsnormen CSG Liudger Raai

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar Raai    PDF  0,2 MB

Bevorderingsnormen CSG Liudger Splitting

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar Splitting PDF  0,3 MB

Bevorderingsnormen CSG Liudger Waskemeer

Bevorderingsnormen voor het overgaan naar volgend leerjaar Waskemeer  PDF  0,2 MB

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden CSG Liudger  PDF  0,4 MB

Beleidsnotities, plannen en protocollen

Strategisch Perspectief 2021-2024

Overkoepelend richtinggevend document voor scholengemeenschap CSG Liudger 2021-2024  PDF 0,9 MB

Protocol dyscalculie

Protocol voor ernstige rekenproblemen of dyscalculie   PDF 0,7 MB

Protocol dyslexie

Protocol ernstige lees-,  spellingproblematiek en dyslexie PDF 0,9 MB

Protocol medicijnverstrekking

Protocol rondom medicijnverstrekking en medisch handelen PDF 0,8 MB

Protocol ongewenste omgangsvormen

Omgaan met agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie PDF 0,5 MB

Protocol school en scheiding

 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders PDF 0,3 MB

Protocol social media

Voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers PDF 0,3 MB

Protocol aanpassing lesprogramma Frans Duits Fries

Protocol aanpassing lesprogramma Frans Duits Fries PDF 0,4 MB

Veiligheidsbeleid

In dit beleidsdocument staat de visie van CSG Liudger beschreven aangaande veiligheid voor de beleidsperiode 2020 t/m 2024 PDF  0,2 MB

Beleidsnotitie pesten

Beieidsnotitie Omgaan met pesten  PDF 0,2 MB

Pestprotocol Burgum

Pestprotocol Burgum  PDF  1,0 MB

Pestprotocol Waskemeer

Pestprotocol Waskemeer  PDF  0,3 MB

Pestprotocol Splitting Drachten

Pestprotocol (herstelprotocol) Splitting Drachten  PDF  0,2 MB