Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop  ondersteuning voor leerlingen in Nederland wordt georganiseerd. Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als het nodig is.

Het is geen aparte schoolsoort. Als het kan op een ‘gewone’ school voor voortgezet onderwijs. En als het beter is op een school voor speciaal onderwijs.

Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet

Scholen binnen een regio werken samen in een samenwerkingsverband. CSG Liudger is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuidoost – Friesland, ook wel SWV genoemd. 

Onze scholengemeenschap werkt vanuit vier kernwaarden: respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Passend onderwijs, waarbij zoveel mogelijk leerlingen een plek hebben in het reguliere onderwijs bij hen in de buurt, past heel goed bij deze kernwaarden. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij zijn ontplooiing, zal de ondersteuningscoördinator kijken of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. 

Elke school van CSG Liudger heeft in een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgeschreven welke ondersteuning ze op de school kunnen bieden. In de samenvatting SOP staat kort uitgelegd welke extra ondersteuning we binnen CSG Liudger kunnen bieden. 

Samenvatting schoolondersteuningsprofielen
Schoolondersteuingsprofiel Burgum
Schoolondersteuningsprofiel De Ring
Schoolondersteuningsprofiel Splitting
Schoolondersteuningsprofiel Raai
Schoolondersteuningsprofiel Waskemeer

In alle vmbo-leerwegen kun je leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen. Als je leer- en/of sociaal-emotionele problemen hebt, kan ondersteuning helpen het vmbo-diploma te halen.

Op CSG Liudger Splitting, Burgum en Waskemeer krijgen bb/kb-leerlingen een lwoo-test. Ook tl (mavo)-leerlingen kunnen voor zo’n test in aanmerking komen. Een lwoo-indicatie geeft de school de middelen om extra ondersteuning in te zetten. Voor deze leerlingen wordt een persoonlijk handelingsplan geschreven, wat de mogelijkheid biedt om maatwerk te leveren.

Samenwerkingsverbanden voeren een wettelijke opdracht uit: ze moeten zorgen voor een dekkend aanbod aan (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen in de regio, zodat elke leerling die ondersteuning nodig heeft die ook ontvangt. Elk schoolbestuur heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid door middel van de zorgplicht.

Het samenwerkingsverband heeft daarnaast nog de volgende wettelijke taken:

 • Een ondersteuningsplan maken. Hierin legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat hierin welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband tenminste bieden;
 • Het geld dat vanuit de overheid beschikbaar is voor extra ondersteuning (de ondersteuningsmiddelen) verdelen en toewijzen aan de scholen binnen het samenwerkingsverband;
 • Beoordelen of leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben;
 • Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs;
 • Adviseren over de ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

Ook heeft het samenwerkingsverband een informatiepunt voor ouders en leerlingen. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht met hun vragen over passend onderwijs. Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 0512-799820. Ook kunt u een mail sturen naar info@swvzofriesland.nl.

CSG Liudger werkt samen met alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Friesland (SWV) binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. De scholen uit dit samenwerkingsverband staan in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en een deel van de Friese Meren.

De scholen binnen het samenwerkingsverband willen graag dat alle kinderen in de regio een diploma/certificaat behalen dat past bij hun uitstroomperspectief. De schoolbesturen van de verschillende scholen zijn daar samen verantwoordelijk voor. Daarom proberen de scholen binnen het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Altijd in samenwerking met de leerling, ouders en school. Het onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Als het kan lokaal, dichtbij huis. Soms is het nodig een onderwijsvoorziening bovenlokaal (centraal) te organiseren binnen het samenwerkingsverband of buiten het samenwerkingsverband met externe partners.

Meer informatie over het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland op  Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland. 

Ieder kind verdient passend onderwijs. Als u vragen heeft over extra ondersteuning, als u behoefte heeft aan een luisterend oor of onafhankelijk advies, staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt bij ons terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.  

Wat kan het steunpunt voor u betekenen?

 • Kom in contact met ervaringsdeskundigen
 • Duidelijke informatie over passend onderwijs in de regio


Het steunpunt zet zich in voor passend onderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Friesland. Als ouder- en jeugdsteunpunt hebben we hierbij drie hooftaken: informeren, steunen en signaleren:

 • Informeren

We informeren ouders en jongeren op de website www.steunpuntfriesland.nl met veelgestelde vragen over passend onderwijs en de antwoorden daarop. De informatie komt van het Ministerie van OCW en is aangevuld met hoe het in onze regio werkt.

 • Steunen

Heb je behoefte aan advies of een luisterend oor van een onafhankelijke ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ons op of vind meer informatie op de websitepagina ervaringsdeskundigen.

 • Signaleren

We houden de actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs goed bij. Ook evalueren en analyseren we de ondersteuning die we bieden. Dit alles om de ondersteuning van leerlingen in Friesland verder te verbeteren.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maakt een school een ontwikkelingsperspectief (OPP). De school beschrijft in dit plan wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en de extra ondersteuning die de school biedt aan de leerling. Dit plan bespreekt de school met de ouder(s)/verzorger(s). De ouder(s)/verzorger(s) en leerling moeten instemmen met de omschreven extra ondersteuning die de school biedt. 

Voor sommige leerlingen is er meer nodig dan de ondersteuning die een school zelf kan bieden. Een school is dan, vanuit de zorgplicht, verplicht om een andere passende onderwijsplek te realiseren.

De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

 • de eigen school
 • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Klik hier voor meer informatie.

Een van de taken van het samenwerkingsverband is het afgeven van indicaties voor het:

 • praktijkonderwijs;
 • leerwegondersteuning (LWOO);
 • speciaal voortgezet onderwijs;
 • en het OPDC.


Een indicatie kan alleen worden aangevraagd door de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat. Bij de beoordeling van een aanvraag laat het samenwerkingsverband zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. Aanvragen voor indicaties kunnen alleen online worden ingediend via het programma INDIGO. Daarvoor heeft iedere school van het samenwerkingsverband een account voor INDIGO ontvangen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In de OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ook ouders en personeel van de scholen inspraak hebben in en betrokken worden bij de plannen en werkwijze van het samenwerkingsverband.

In de klachtenprocedure staat beschreven op welke manier u een klacht kunt indienen tegen een medewerker van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft o.a. een intern contactpersoon voor ouders, verzorgers en leerlingen aangesteld. Hier kunt u informatie krijgen over de route waarop u een klacht kunt indienen.

De interne contactpersoon voor ouders, verzorgers en leerlingen is Affie de Vries. Zij is werkzaam bij het samenwerkingsverband. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-33896051 of via de mail: affie.devries@swvzofriesland.nl.

Ook heeft het samenwerkingsverband een externe vertrouwenspersoon voor ouders, verzorgers en leerlingen ingehuurd. Zij is onafhankelijk en kan ouders en leerlingen ondersteunen bij een probleem of een klacht.

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Adriaentsje Tadema, werkzaam bij de GGD-Fryslân. Zij is te bereiken op telefoonnummer 088 2299887 en via de mail op a.tadema@ggdfryslân.nl

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van zedenmisdrijven, psychisch of verbaal geweld, discriminatie De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). 

Meer informatie over het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland staat op de website www.swvzofriesland.nl

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.