Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf locaties: één in Burgum, drie in Drachten (Raai, De Ring, Splitting) en één in Waskemeer.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

CSG Liudger valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland en staat onder het bevoegd gezag van het College van Bestuur.

College van Bestuur
Sinds 1 september 2017 heeft CSG Liudger een éénhoofdig College van Bestuur (CvB), t.w. dhr. J. Vogel. Het CvB is het centrale bestuursorgaan van de scholengemeenschap. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB is de werkgever van alle personeel van CSG Liudger. Tevens bepaalt het CvB de strategische koers van de scholengemeenschap. Het CvB heeft de volgende portefeuilles onder zich:

 • Personeel
 • Onderwijs
 • Beheer en financiën
 • In- en externe communicatie
 • Kwaliteitszorg

Het CvB is bereikbaar via cvb@csgliudger.nl.

Raad van Toezicht
Sinds 1 augustus 2011 kent CSG Liudger een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Dhr. C.J. van Buiten (voorzitter)
 • Dhr. J.M. Amperse
 • Dhr. P.S. Fortuin
 • Dhr. D.J. van der Zee
 • Mevr. J.A. Hartholt

De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender en een intern toezichtkader. Daarnaast brengt de Raad van Toezicht jaarlijks twee werkbezoeken aan twee locaties van CSG Liudger. Zo heeft ze in een cyclus van drie jaren telkens de gehele scholengemeenschap en de ondersteunende diensten bezocht. De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat van het College van Bestuur, directiesecretariaat@csgliudger.nl.

Centrale Diensten

De locaties worden ondersteund door de centrale diensten. De centrale diensten bestaan uit de afdelingen:

 • Personeel en organisatie
 • Onderwijs en kaliteitzorg
 • Beheer en financiën
 • In- en externe communicatie
 • Facilitair

De centrale diensten zijn te bereiken via directiesecretariaat@csgliudger.nl.

Medezeggenschapsraad

CSG Liudger heeft een medezeggenschapsraad (MR) voor de gehele scholengemeenschap. In de MR zitten leerlingen, ouders van leerlingen en personeel van CSG Liudger. De rol van de MR verschilt per onderwerp. De MR kan vijf rollen vervullen:

 • Kritisch
 • Meedenkend
 • Controlerend
 • Adviserend
 • Instemmend

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de MR, via medezeggenschapsraad@csgliudger.nl. Bekijk hier het medezeggenschapsstatuut en hier het medezeggenschapsreglement. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de MR.

Ouderpanel, -raad en -klankbordgroep

Iedere locatie heeft een ouderpanel, - raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.
Ouderpanel Burgum: ouderpanel.burgum@csgliudger.nl         
Klankbordgroep ouders Raai: klankbord.raai@csgliudger.nl
Ouderraad Splitting: ouderraad: splitting@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders De Ring: dering@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Leerlingenraden

Naast een ouderpanel, -raad of -klankbordgroep heeft iedere locatie een leerlingenraad. Zij praten net als de ouders over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.
Leerlingenraad Burgum: burgum@csgliudger.nl
Leerlingenraad Raai: leerlingenraad.raai@csgliudger.nl
Leerlingenraad De Ring: dering@csgliudger.nl
Leerlingenraad Splitting: splitting@csgliudger.nl
Leerlingenraad Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Fricolore

CSG Liudger is aangesloten bij de onderwijscoöperatie Fricolore. Fricolore is een samenwerkingsverband van zestien scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Friesland en de Noordoostpolder. In dit netwerk worden dezelfde uitgangspunten gedeeld en vindt samenwerking plaats bij het leveren van kwaliteit en personele ontwikkeling, onder de aanduiding Fricolore Akademy heeft Fricolore ook een eigen opleidingsinstituut voor personeel. Meer informatie over Fricolore staat op www.fricolore.nl.


 • Weekthema Oase: Wat een optimist

  Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

  lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700