Schoolgids

In de schoolgids vind je alle informatie over onze scholgemeenschap. De schoolgids is als pdf beschikbaar. Daarnaast vind je alle relevante informatie op onze website.     

Alles wat je moet weten!

In de schoolgids verwijzen we naar belangrijke informatie op de website. De informatie en linkjes vind je hieronder.  

CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Een uitgebreide omschrijving van de missie en kernwaarden staat in het ‘Strategisch Perspectief’ op de pagina identiteit.

CSG Liudger valt onder Fierder Onderwijs. Fierder Onderwijs is een stichting voortgekomen uit de bestuurlijke fusie van drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College.

Er is een tweehoofdig College van Bestuur is gevormd, bestaande uit: Wim-Jan Renkema, voorzitter College van Bestuur en Jacoba Posthumus, lid College van Bestuur.

Fierder Onderwijs heeft een Gemeenschappelijke Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft iedere school een Schoolmedezeggenschapsraad en een ouderpanel, -raad of klankbordgroep. De contactgegevens staan op de pagina organisatie. 

CSG Liudger heeft vijf scholen. Drie in Drachten (PRO Drachten, Splitting en Raai), één in Burgum en één in Waskemeer. Wil je meer weten over onze scholen? Kijk dan op de pagina ontdek onze school. 

Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod per school vind je op de pagina ontdek onze school.  

Onderwijsplanning
Ben je benieuwd naar het rooster, de lessentabel en/of de lestijden. Kijk dan op de pagina onderwijsplanning. 

Wil je verlof aanvragen, je ziekmelden of weten wanneer de vakanties en vrije dagen zijn? Kijk dan op de pagina verlof en verzuim. 

Bevorderingsnormen zijn de normen voor het overgaan naar een volgend schooljaar. Ben je benieuwd naar de bevorderingsnormen van jouw school en opleiding? Kijk dan op de pagina beleid, publicaties en downloads. 

Op al onze scholen werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit maken we samen. Een goede sfeer, zorg en aandacht voor leerlingen vormen hierbij de basis. Meer weten? Kijk op de pagina kwaliteit en veiligheid.

Begeleiding is een sleutelwoord binnen CSG Liudger. Begeleiding op verschillende terreinen: bij het (leren) studeren, bij het maken van keuzes en bij sociaal-emotionele problemen. Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. Wil je weten hoe we de begeleiding en ondersteuning hebben georganiseerd? Kijk dan op de pagina begeleiding.

CSG Liudger wil een scholengemeenschap zijn waar leerlingen kansen krijgen om zich op hun niveau te ontwikkelen. Het idee achter Passend Onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen een plek hebben in het reguliere onderwijs bij hen in de buurt. Passend Onderwijs richt zich voornamelijk op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren, gedrag en fysieke problemen.

Scholen in een regio zijn samen verantwoordelijk om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Daarvoor zijn regionale samenwerkingsverbanden opgericht. CSG Liudger hoort bij het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO (SWV).

Wil je meer weten over Passend Onderwijs en/of het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO? Kijk dan op de pagina passend onderwijs. 

De studieboeken worden gratis verstrekt. CSG Liudger heeft een eigen boekenfonds die de uitgifte van de studieboeken regelt.

De schoolbenodigdheden, zoals schooltas, agenda, geodriehoek etc. verschillen per opleiding. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd door de locatie. Op alle scholen van CSG Liudger wordt gewerkt met een laptop.

Voor aanvang van leerjaar 1 krijgen leerlingen en ouders de mogelijkheid om een laptop aan te schaffen. PRO Drachten is de uitzondering, hier worden dagelijks laptops beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover staat op www.csgliudger.nl/device.

Het volgen van onderwijs bij CSG Liudger is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat ouders niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen. Scholen ontvangen echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs te bieden ook te kunnen betalen. 

CSG Liudger vraagt, met uitzondering van PRO Drachten, om een vrijwillige bijdrage van ouders en een bijdrage in de eventuele overige kosten die horen bij een opleiding of vrijwillige deelname aan een excursie of activiteit. Kijk voor meer informatie over de schoolkosten op de pagina schoolkosten.

CSG Liudger gaat zorgvuldig om met de privacy van haar leerlingen. Voor het geven van onderwijs, het begeleiden van leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. In de privacyverklaring van CSG Liudger staat onder meer hoe CSG Liudger omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging ervan. De privacyverklaring staat op de pagina privacy.

Wil jij inzage in het leerlingstatuut, de klachtenregeling, ons pestbeleid of andere beleidsdocumenten of protocollen? Kijk dan op de pagina beleid, publicaties en downloads. 

Heb je nog vragen over de schoolgids?

Neem dan gerust contact op!