Schoolkosten​

Het volgen van onderwijs bij CSG Liudger is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage en een overige bijdrage die hoort bij een gekozen opleiding.  

Informatie over de schoolkosten

Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Daarnaast vragen wij om een bijdrage in eventueel overige kosten die horen bij een gekozen opleiding of een excursie of andere activiteit indien de leerling hiervoor vrijwillig gekozen heeft.   


De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor betaling van onder andere de collectieve schoolongevallenverzekering, gebruikerslicenties en kosten van bibliotheek en mediatheek aanschaf en onderhoud van boeken, materialen en abonnementen.

De  schoolkosten per locatie kunnen worden gesplitst in kosten die behoren bij de gekozen opleiding en de kosten voor deelname aan excursies en/of activiteiten waarvoor een leerling zich vrijwillig kan opgeven.

De maatschappij digitaliseert. Deze digitalisering geeft kansen, beweging en uitdagingen voor het onderwijs. Wij willen onderwijs verzorgen dat aansluit bij onze leerlingen en de wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Daarom maken we in ons onderwijs gebruik van een laptop. Wij kiezen daarbij bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal. De laptop wordt gebruikt ter ondersteuning in de klas en buiten de klas, als aanvulling op de lessen en in toenemende mate voor gepersonaliseerd leren. Denk hierbij aan het opzoeken van informatie en het maken van oefeningen en/of aantekeningen. Dit biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en lessen afwisselender en mogelijk effectiever.

Voor de leerlingen van locatie De Ring is dagelijks een laptop ter beschikking. Ouders van leerlingen van de andere locaties kunnen een laptop aanschaffen via CSG Liudger. Bij het bestellen, uitleveren en het verlenen van service, werkt CSG Liudger samen met een externe partij. Door met één partij samen te werken kunnen de laptops tegen een sterk gereduceerd tarief en met garantie worden aangeboden. Daarnaast kunnen ouders kiezen voor een servicepakket in geval van schade. CSG Liudger stelt software beschikbaar.

Met ouders die geen laptop aan kunnen of om principiële bezwaren willen aanschaffen, worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over een betalingsregeling. Het is tevens mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de specificaties van CSG Liudger. Meer informatie over de digitale leermiddelen staat op www.csgliudger.nl/device.

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte schoolkosten kunt u de algemene toelichting op de schoolkosten bekijken

Schooboeken worden gratis beschikbaar gesteld. CSG Liudger heeft een eigen boekenfonds. Het beheer en de uitvoering van het boekenfonds is voor alle locaties in handen van de boekenfondscoördinator, bereikbaar via boekenfonds@csgliudger.nl of 0512-305705. Meer informatie over het boekenfonds staat op de pagina boekenfonds.

De schoolbenodigdheden, zoals schooltas, agenda, geodriehoek etc. verschillen per opleiding. Leerlingen worden hierover geïnformeerd door de locatie. Via school kan tegen een gereduceerd tarief een rekenmachine worden aangeschaft. De overheid stelt voor de bovenbouw havo en vwo vast welk type rekenmachine op het examen gebruikt mag worden.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de loop van het schooljaar bericht over de manier waarop de schoolkosten betaald kunnen worden. De betaling vindt grotendeels digitaal plaats. Ouders kunnen inloggen via het online schoolkostensysteem. 

In bepaalde gevallen kan er een beroep gedaan worden op de kwijtscheldingsregeling voor de overige schoolkosten. Wanneer ouders hiervoor in aanmerking komen, kan een kind gebruikmaken van de voorzieningen en deelnemen aan activiteiten, zonder dat ervoor is betaald.

De tekst van de kwijtscheldingsregeling luidt als volgt: CSG Liudger verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger, geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de overige schoolkosten:

a) indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 120% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm.
b) indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.

Sinds enkele jaren is een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs niet meer mogelijk. Het budget hiervoor is overgedragen naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst, dat hiermee is verhoogd. Voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan een tegemoetkoming scholieren worden aangevraagd. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, krijgt u misschien een kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U ontvangt bericht van de Belastingdienst als u volgens hun gegevens recht hebt op kindgebonden budget. Hebt u geen bericht van de Belastingdienst gekregen over het kindgebonden budget, maar hebt u er wel recht op? Kijk dan op site van De Belastingdienst voor toeslagen

Ouders met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Drachten e.o. Deze stichting probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Let op: wilt u in aanmerking komen voor financiële steun, dan moet u zich zelf aanmelden bij de Stichting Leergeld. Dit is een absolute voorwaarde, de school kan dit niet voor u doen.

De Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 15.30 uur op telefoonnummer: 06 – 456 513 14 of via de website: www.leergeld.nl. Een andere mogelijkheid is een aanvraag via de website: www.kindpakket.nl

Woon je in de gemeente Tytsjerksteradiel en wil je graag studeren, maar hebben jij en je ouders de financiële middelen er niet voor? Dan kan het Rauwerda Westra Fonds je misschien helpen. De stichting heeft als doel om begaafde minder vermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren. Dit doet zij door middel van het verstrekken van een toelage. Meer informatie hiervoer staat op de website van het Rauwerda Westra Fonds.

Vragen over de schoolkosten?

Neem dan gerust contact op via onderstaand e-mailadres.